article placeholder

Ugetsu Monogatari

Ugetsu Monogatari (1953 Japan 96 mins) Source: NFVLS Prod Co: Daiei Prod: Masaichi Nagata Dir: Kenji Mizoguchi Scr: Matsutaro Kawaguchi, Yoshikata Yoda based on stories by Akinari Ueda Phot: Kazuo Miyaga...
article placeholder

Osaka Elegy

Osaka Elegy/Naniwa ereji/Naniwa hika (1936 Japan 91 mins) Source: NFVLS Prod Co: Daiichi Eiga Dir: Mizoguchi Kenji Scr: Yoshikata Yoda, Mizoguchi Kenji, Tadashi Fujiwara, based on the story “Mieko” by Ok...
article placeholder

Street of Shame

Street of Shame (Japan 1956 85 mins) Source: ACMI Collections Prod Co: Daiei Dir: Kenji Mizoguchi Scr: Masashige Narusawa, based on the novel Susaki no Onna by Yoshiko Shibaki Phot: Kazuo Miyagawa Prod D...