Wang Xiaoshuai

b. May 22, 1966, Shanghai, China filmography bibliography articles in Senses web resources Wang Xiaoshuai is one of the prominent figures, together with Zhang Yuan, Jia Zhangke, Zhang Ming, and oth...